Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Lai Châu

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Lai Châu

Năm 2016: Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị Y tế cho Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Lai Châu

Năm 2017: Mua sắm lắp đặt thiết bị y tế cho Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Lai châu