Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2016:

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp cơ sở Hạ tầng và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hà Tĩnh; mua sắm thiết bị y tế.